Робота на автомагістралях і автомобільних дорогах

Проведення землевпорядних розвідок автомобільних доріг пов'я­зане з підвищеним ризиком травмування персоналу розвідуваль­них підрозділів рухомим транспортом та іншими травмуючими чинниками. З огляду на це при проведенні даних робіт необхідно суворо дотримуватися вимог ДНАОП 6.1.14-1.02-00 «Правила безпеки під час проведення вишукувань автомобільних доріг», а також вимоги ІНУВ 3.2-218-051-95 «Інструкції про забезпечен­ня безпеки дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт на автомобільних дорогах». При виконанні топографо-геодезич­них робіт на існуючих автомагістралях і автомобільних дорогах усіх категорій потрібно заздалегідь погоджувати з місцевими орга­нами Державтоінспекції та дорожніми організаціями, що експлу­атують ці дороги, місця виконання робіт із зазначенням видів робіт, термінів їх виконання і кількості працівників, а також схеми огородження місця роботи і розстановки дорожніх знаків і дороговказів.

Перед початком робіт на автомобільних дорогах з рухом транспортних засобів або ж перед виходом бригади на автомагі­стралі керівник зобов'язаний проінструктувати працівників про використовувану умовну сигналізацію, що подається жестами або прапорцями, а також про порядок руху на маршруті. Переходи вздовж автодороги (на роботу або в процесі роботи) дозволяєть­ся проводити тільки по узбіччю земляного полотна назустріч руху транспортних засобів.

Усі члени топографо-геодезичних бригад, які виконують робо­ти на автомобільних дорогах, повинні знати «Правила дорож­нього руху». До виконання робіт на автомобільних дорогах до­зволяється приступати тільки після повного облаштування міс­ця роботи всіма необхідними тимчасовими дорожніми знаками і огородженням. Місце проведення робіт за необхідності потрібно огороджувати штахетними бар'єрами встановленого зразка, су­цільними дерев'яними щитами і дорожньо-сигнальними пере­носними знаками:

При виконанні будь-яких топографо-геодезичних робіт на полотні автодороги працівники бригад повинні бути одягнені в сигнальні оранжеві жилети. При переході з інструментом з од­ного місця роботи на інше дозволяється, за відсутності тротуару, іти проїжджою частиною вулиці або автодороги назустріч руху транспорту. При перетині проїжджої частини вулиці робітники зобов'язані переконатися в цілковитій безпеці переходу. Авто­мобільну дорогу поза населеним пунктом треба переходити тіль­ки на ділянках, де вона добре проглядається по обидві сторони.Особливу увагу слід виявляти при обході транспортних засо­бів та інших перешкод, які загороджують огляд проїжджої час­тини. Так само обережним слід бути при обході огороджень, установлених на проїжджій частині на час ремонтних робіт і при виході із-за автомобілів, що стоять біля тротуару або на узбіччі.

При проведенні робіт на проїжджій частині доріг керівник бригади зобов'язаний виставляти робочих-регулювальників за 50-100 м з обох боків від місця роботи і забезпечувати їх знака­ми обмеження швидкості.

При роботі на автомобільних дорогах необхідно по можливо­сті скорочувати час перебування працюючих на проїжджій час­тині дороги.

Під час виконання робіт на проїжджій частині дороги забо­роняється:

· залишати на автодорогах без нагляду геодезичні інстру­менти і устаткування;

· використовувати замість вішок сторонні предмети, створюю­чи цим аварійну обстановку у випадку провішувань ліній по осі дороги;

· виконувати роботи на автодорогах у туман, завірюху, гро­зу, при ожеледі;

· під час перерв у роботі знаходитися на проїжджій частині доріг усіх категорій.

При виконанні робіт на автомобільних дорогах машини і ме­ханізми мають бути розміщені чільною стороною до напряму руху транспорту.

Знімальні планово-висотні геодезичні мережі повинні розвива­тися, як правило, способами аналітичних побудов і кутових засічок. При прокладанні теодолітних ходів проміри ліній на автомобільній дорозі потрібно вести по брівці. Проміри ліній (або виконання інших топографо-геодезичних робіт) по осі дорожнього покриття (або про­їжджої частини дороги) дозволяється проводити тільки в разі знач­ного руйнування узбіч або ж при виконанні спеціальних робіт, про що вказується в проекті виробництва робіт, погодженому з ДАІ і дорожніми органами. Пункти планово-висотного обґрунтовування потрібно закріплювати штирями, забитими врівень з полотном до­роги. При виконанні промірів сторін планово-висотного обґрунту­вання стрічкою або рулеткою слід запобігати затяганню стрічки або рулетки на проїжджу частину дороги.При топографо-геодезичній зйомці або виконанні геодезич­них робіт у місцях перетину автодоріг із залізничними дорогами (переїздів) потрібно дотримуватися правил безпечного проведення робіт на залізничному транспорті.

Під час роботи на автодорожніх мостах довжиною до 50 м з числа працівників повинні виділятися регулювальники-сигнальщики, які зобов'язані спостерігати за рухом транспорту і по­давати сповіщальні сигнали працюючим. Працівники після отри­мання сигналу про наближення транспортних засобів повинні зійти з проїжджої частини моста або з небезпечного місця за межі моста.

При роботі на мостах довжиною понад 50 м працівники при наближенні автотранспорту для уникнення небезпеки повинні перейти до спеціальних майданчиків, передбачених конструкці­ями мостів.

При виконанні топографо-геодезичних робіт у тунелі керів­ник зобов'язаний указати кожному з працівників ніші, куди вони повинні переходити, щоб пропустити транспорт.


3484039074413096.html
3484087218335450.html
    PR.RU™